Sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinto 2021 yhteiskuntatieteiden maisteri Maria Seilolle

Suomen sosiaalipedagoginen seura jakoi seitsemännen kerran sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinnon verkkokonferenssina järjestetyillä Sosiaalipedagogiikan päivillä perjantaina 19.3.2021. Palkinto myönnetään sosiaalipedagogiikkaa ansiokkaasti esiintuovalle ja kehittävälle opinnäytteelle, vuorovuosina pro gradu -tutkielmalle ja amk-perustutkinnon/ylemmän amk-tutkinnon opinnäytteelle.

Tänä vuonna palkinnon sai Maria Seilon pro gradu -tutkielma Eettinen solidaarisuus kasvatustavoitteena – Systemaattinen analyysi Vanessa Andreottin globaalin kansalaiskasvatuksen teoriasta, joka on tehty Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksella sosiaalipedagogiikan pääaineeseen.

Tuomareina toimivat Aino Hannula ja Voitto Kuosmanen. Tuomarit kirjoittivat arvioinnissaan näin:

Maria Seilon opinnäytteen aihe eettisestä solidaarisuudesta ja globaalikasvatuksesta on erityisen ajankohtainen Suomessa ja koko maailmassa, jossa dialoginen keskustelu, kuuntelu ja pyrkimys yhteisymmärrykseen ja yhteistoimintaan ovat tulleet haasteiksi. Eettisen solidaarisuuden vahvistuminen on avain dialogin vahvistumiseen sekä blokkien ja fundamentalismin purkamiseen, kun ratkaisemme globaaleja ongelmia. Tutkimuskohteekseen Seilo on valinnut brasilialaisen Vanessa Adreottin globaalin kansalaiskasvatuksen teorian.

Opinnäytepalkinnossa on tärkeää, että työssä on onnistuttu myös teoreettis-metodologisissa valinnoissa, tulkinnoissa ja soveltamisessa. Seilo on rajannut analyysinsa teokseen Actionable Postcolonial theory in Education (2011) sekä artikkeliin Postcolonial and post-critical ’global citizenship education’ (2010).  Systemaattinen analyysi Andreottin teoriasta tuottaa eettistä kansalaiskasvatusta kuvaavan mallin, jonka soveltamista sosiaalipedagogisessa toiminnassa tekijä arvioi ansiokkaasti. Opinnäyte innostaa monella tavalla kasvatusta purkamaan vallitsevia ajattelu- ja toimintatapoja kriittisen, emansipatorisen kasvatuksen suuntaan. Kasvaminen itseohjautuvaksi ja eettiseksi toimijaksi edellyttääkin uskallusta purkaa omia ajattelutapoja ja kehittää itsereflektiivisyyttä.  Nämä taidot ovat välttämättömiä, jotta voimme kohdata ja ratkaista yhdessä maailmanlaajuisia haasteita.

Ehdolla opinnäytepalkinnon saajaksi olivat myös Katariina Hemmingin pro gradu -tutkielma Rakenteellinen valta ja vallattomuus. Sosiaalipedagoginen tutkimus nuoren toimijuudesta ja rakenteellisesta vallasta lastensuojeluprosessin ja sijaishuollon aikana sekä Sofia Rönkön pro gradu -tutkielma Uno Cygnaeuksen taistelu köyhyyttä vastaan. Tuomarit pitivät kaikkia kolmea palkintoehdokastyötä laadukkaina ja aiheiltaan sosiaalipedagogisesti kiinnostavina. Palkinnon saajan valitseminen ei ollut helppoa, sillä kaikki olisivat ansainneet tulla palkituiksi.

Palkittu työ ja tuomareiden arviointilausunto kokonaisuudessaan ovat luettavissa sivulla http://www.sosiaalipedagogiikka.fi/opinnaytepalkinto/.

Top