Kirjallisuutta

Kirjallisuutta sosiaalipedagogiikasta

Berglund, S-A.: Social pedagogik: I goda möten skapas goda skäl. Studentlitteratur AB, 2000.

Cameron, C. & Moss, P. (toim.): Social pedagogy and working with children and young people. Were care and education meet. London: Jessica Kingsley Publishers, 2011.

Cederlund, C. & Berglund, S-A.: Socialpedagogik: pedagogiskt socialt arbete. Liber, 2014.

Eriksson, L., Nilsson, G. & Svensson, L.A. (toim.): Gemenskaper. Socialpedagogiska perspektiv. Daidalos, 2013.

Eriksson, L. & Winman, T. (toim.): Learning to Fly: Social Pedagogy in a Contemporary Society. Daidalos, 2010.

Foster, R.: The Pedagogy of Recognition. Dancing Identity and Mutuality. Väitöskirja. Tampere: Tampere University Press, 2012.

Freire, P.: Sorrettujen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino, 2005.

Hannula, A.: Tiedostaminen ja muutos Paulo Freiren ajattelussa. Systemaattinen analyysi Sorrettujen pedagogiikasta. Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 167, 2000.

Hatton, K.: Social Pedagogy in the UK. Theory and Practice. Russell House Publishing Ltd, 2013.

Hämäläinen, J. & Kurki, L.: Sosiaalipedagogiikka. Porvoo: WSOY, 1997.

Kornbeck, J.: Alternatives to Convergence?: Social Work and Social Pedagogy in Higher Education (1989-2004) and the Question of Europeanisation. Ehv Academicpress, 2014.

Kornbeck, J. & Rosendal Jensen, N. (toim.): Social pedagogy for the entire lifespan, volume I. Europäischer Hochschulsverlag, 2011.

Kornbeck, J. & Rosendal Jensen, N. (toim.): Social pedagogy for the entire lifespan, volume II. Europäischer Hochschulsverlag, 2012.

Kornbeck, J. & Rosendal Jensen, N.: The diversity of social pedagogy in Europe. Europäischer Hochschulsverlag, 2009.

Kurki, L., Kurki-Suutarinen, M. & Taruvuori, K.: Muurien sisällä – sosiokulttuurinen innostaminen vankilassa. Tampere: Tampere University Press, 2010.

Kurki, L.: Innostava matkailu. Sosiokulttuurinen innostaminen ja vapaa-aika. Helsinki: Finn Lectura, 2008.

Kurki, L.: Innostava vanhuus. Sosiokulttuurinen innostaminen vanhempien aikuisten parissa. Helsinki: Finn Lectura, 2007.

Kurki, L.: Persoona ja yhteisö. Personalistinen sosiaalipedagogiikka. Jyväskylä: SoPhi, 2002.

Kurki, L.: Sosiokulttuurinen innostaminen. Muutoksen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino, 2000 (2006).

Kurki, L. & Kurki-Suutarinen, M.: Machiavellistä Samuraihin. Kohti innostavaa johtajuutta. Basam Books, 2014.

Kurki, L. & Nivala, E. (toim.): Hyvä ihminen ja kunnon kansalainen. Johdatus kansalaisuuden sosiaalipedagogiikkaan. Tampere: Tampere University Press, 2006.

Launonen, L. & Puolimatka, T.: Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka. Kuopio: Kuopion yliopiston painatuskeskus, 1999.

Madsen, B.: Socialpedagogik. Lund: Studentlitteratur, 2000.

Marrengula, M.: Addressing Socio-cultural Animation as Community Based Social Work with Street Children in Maputo, Mozambique. Väitöskirja. Tampere: Tampere University Press, 2010.

Mikser, R.: Legitimacy of the German Concept Social Pedagogy. A Social-epistemological Analysis. Väitöskirja. Tartu: Tartu University Press, 2004.

Niemelä, S.: Sivistyminen. Sivistystarve, -pedagogiikka ja -politiikka pohjoismaisessa kansansivistystraditiossa. Väitöskirja. Kuopio: Snellman-instituutti, 2011.

Nivala, E.: Kansalaiskasvatus globaalin ajan hyvinvointi-yhteiskunnassa. Kansalaiskasvatuksen sosiaalipedagoginen teoriakehys. Väitöskirja. Kuopio: Snellman-instituutti, 2008.

Nivala, E. & Ryynänen, S.: Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa. Helsinki: Gaudeamus, 2019.

Petrie, P.: Communication Skills for Working with Children and Young People: Introducing Social Pedagogy. Jessica Kingsley Publishers, 2011.

Ranne, K.: Sosiaalipedagogiikan ydintä etsimässä. Sosiaalipedagogiikka suomalaisten ja ruotsalaisten asiantuntijahaastattelujen sekä dokumenttien valossa. Väitöskirja. Turku: Turun yliopisto, 2002.

Ranne, K., Sankari, A., Rouhiainen-Valo, T. & Ruusunen, T. (toim.): Sosiaalipedagoginen ammatillisuus – Madsenin kukasta toiminnan tulppaaniksi. Satakunnan ammattikorkeakoulu Sarja D, Muut julkaisut 1/2005.

Ryynänen, S.: Nuoria reunoilla. Sosiaalipedagoginen tutkimus rikollisuuden ja väkivallan keskellä elävien nuorten kasvun tukemisesta brasilialaisissa kansalaisjärjestöissä. Väitöskirja. Tampere: Tampere University Press, 2011.

Sernhede, O. & Söderman, J.: Planet hiphop. Om hiphop som folkbildning och social mobilisering. Malmö: Liber, 2011.

Stephens, P.: Social Pedagogy. Heart and Head. Europäischer Hochschulverlag Gmbh & Co., 2013.

Storø, J.: Practical Social Pedagogy. Theories, Values and Tools for Working with Children and Young People. Policy Press, 2013.

Värri, V-M.: Hyvä kasvatus – kasvatus hyvään: dialogisen kasvatuksen filosofinen tarkastelu erityisesti vanhemmuuden näkökulmasta. Tampere University Press, 1997.

 

Top