Opiskelu

Suomessa sosiaalipedagogiikkaa voi opiskella yliopistopääaineena Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella sekä useiden ammattikorkeakoulujen sosionomi- ja yhteisöpedagogikoulutusohjelmissa. Lisäksi sosiaalipedagogiikan perusopintokokonaisuuden (25 op) voi suorittaa Itä-Suomen yliopiston avoimessa yliopistossa.

Sosiaalipedagogiikka pääaineena Itä-Suomen yliopistossa

Yliopistopääaineena sosiaalipedagogiikkaa voi opiskella Suomen yliopistoista ainoastaan Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen yhteiskuntatieteen laitoksella. Oppiaineesta valmistuu yhteiskuntatieteiden maistereita (YTM). Yhteiskuntatieteiden maisterin opintoihin on kaksi väylää:

  1. Yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin opinnot, joihin haetaan Itä-Suomen yliopiston päävalinnassa (hakukohde: Sosiaalitieteet, Kuopio). Opiskelija valitaan oppiaineryhmään (sosiaalipedagogiikka, sosiaalipsykologia, sosiologia), ja sosiaalipedagogiikan voi valita pääaineeksi kandidaatin tutkinnon aikana.
  2. Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot (120 op), joihin haetaan Itä-Suomen yliopiston erillisvalinnassa keväisin. Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot ovat sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai kulttuurialan tutkinnon suorittaneille mahdollisuus vahvistaa asiantuntijuuttaan sosiaalipedagogisella orientaatiolla.

Sosiaalipedagogiikka pääaineenaan valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit sijoittuvat mm. seuraaville alueille: tutkimus; kasvatus, opetus ja koulutus; kolmas sektori (järjestöt ja yhdistykset); julkinen sektori (kunnat ja valtio).

Itä-Suomen yliopiston muiden oppiaineiden pääaineopiskelijat voivat valita sosiaalipedagogiikan perus- ja aineopinnot myös sivuaineeksi.

 

Sosiaalipedagogiikka ammattikorkeakouluopinnoissa

Joissakin ammattikorkeakouluissa on mahdollista valita sosiaalipedagogiikka sosiaalialan koulutusohjelman suuntaukseksi tai muuten suuntautua sosiaalipedagogiikkaan valitsemalla koulutustarjonnasta sosiaalipedagogisia oppiaineita. Myös yhteisöpedagogikoulutuksessa on sosiaalipedagogisia sisältöjä.

Sosionomi (AMK) -koulutus

Lähes kaikissa ammattikorkeakoulujen sosiaalialan koulutusohjelmissa opetussuunnitelmiin sisältyy sosiaalipedagogiikan opetusta. Sosiaalipedagogiikan opetuksen asema ja merkitys kuitenkin vaihtelevat ammattikorkeakouluittain – opetussuunnitelmien mukaan sosiaalipedagogiikka voi olla sosionomi (AMK) -tutkinnon viitekehyksenä tai näkyä koulutuksen tavoitteiden ja sisällön määrityksissä sekä opetusjaksojen, oppiaineiden ja menetelmien kuvauksissa. Useissa sosionomi (AMK) -koulutusohjelmissa sosiaalipedagogiikka on näkynyt varhaiskasvatusopinnoissa, sillä sosiaalipedagogiikan teoriaopinnot (60 op) on tuottanut lastentarhanopettajan pätevyyden.

Alla on esimerkkejä sosiaalipedagogiikan asemasta eri ammattikorkeakouluissa.

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Opetussuunnitelman mukaan Metropolian sosionomi (AMK) -koulutus tuottaa sosiaalipedagogista osaamista ja ammattitaidon perustana on sosiaalipedagoginen työote. Sosiaalipedagogiikka on koko tutkinnon pääviitekehys, josta käsin monet muut opintojaksot saavat perustelunsa. Opinnot alkavat Johdanto sosiaalipedagogiikkaan -opintojaksolla, jossa luodaan kehys sosiaalipedagogisen orientaation kehittymiselle osana sosionomin ammatti-identiteettiä. Tavoitteena on, että sosiaalipedagogiikka kulkisi tämän jälkeen mukana myös muissa opintojaksoissa opinnäytetyöhön saakka.

Ote opetussuunnitelmasta: ”Sosionomin (AMK) asiantuntijuus

Sosionomi (AMK) -koulutus tuottaa sosiaalipedagogista osaamista ja kekseliästä sosiaalista asiantuntijuutta, joka vastaa kasvavan metropolialueen muuttuviin vaatimuksiin. Sosionomi toimii yhteiskunnallisena vaikuttajana sosiaalisen osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Sosionomi työskentelee huono-osaisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi yhdessä yksilöiden ja yhteisöjen kanssa.

Sosionomin (AMK) ammattitaidon perusta on sosiaalipedagoginen työote. Sosiaalipedagogisen osaamisen avulla vaikutetaan ihmisten toimintaedellytyksiin ja edistetään heidän voimaantumistaan. Asiantuntijuus konkretisoituu mm. sosiokulttuurisina taitoina sekä asiakaslähtöisenä ja osallistavana toimintana.

Sosionomi osaa analysoida yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niiden vaikutusta ihmisten elämään. Hän tekee työtä eri-ikäisten ihmisten arjessa moninaisuutta arvostaen, tiiviissä dialogissa asiakkaiden kanssa. Sosionomi osaa toimia kehittämisen ja johtamisen tehtävissä. Työssään hän edistää sosiaalista näkökulmaa verkostoituvissa ja monialaisissa hyvinvointipalveluissa myös sosiaalihuollon rajapinnoilla.”

Mikkelin ammattikorkeakoulu

Mikkelin ammattikorkeakoulun Sosionomi-koulutusohjelmassa sosiaalipedagogiikan käsitteitä ja työorientaatiota käsitellään kolmessa vaiheessa. Asiakastyön perusteissa sosiaalipedagogiikka toimii yhtenä teoreettisena viitekehyksenä suunniteltaessa toiminta- ja työskentelytapoja eri asiakasryhmien kanssa. Seniori-ja vanhustyössä opiskelijat perehtyvät sosiokulttuuriseen innostamiseen sosionomin keskeisenä työorientaationa palveluohjauksellisen ja hoivapainotteisen orientaation rinnalla. Tällöin sosiokulttuurinen työote vahvistaa sosionomin osaamista erityisesti asiakkaan osallisuuden, palvelujen yhteisöllisyyden sekä käyttäjälähtöisyyden tukemisessa. Kolmanneksi sosiaalipedagogiikka toimii teoreettisena viitekehyksenä ilmaisukasvatuksessa. Tällöin ilmaisukasvatuksellisella toiminnalla tavoitellaan sosiaalipedagogiikan keskeisiä tavoitteita, kuten dialogin, osallisuuden ja voimaantumisen tukemista taidelähtöisin menetelmin. Sosiaalipedagogiikka on luonnollinen viitekehys yksilön ja yhteisön sosiaalisen hyvinvoinnin tukemiseen.

 Arcada

Utbildningsprogrammet för det sociala området har som mål att utbilda socionomer med bred baskunskap. Den teoretiska referensramen för socionomutbildning präglas starkt av socialpedagogiken. Socialpedagogik som läroämnet ingår i de flesta tvärvetenskapliga kurser. Med socialpedagogiken som grund strävar utbildningen till att se människan ur flera olika perspektiv. Socionomen är delaktig i verksamheten tillsammans med klienten som fostrare och handledare och kunskapsgrunden och kompetensen för detta bygger starkt på socialpedagogiken. Det är också viktigt att beakta förändringar som sker i samhället och nya behov som uppstår. Socialpedagogiskt arbete bör ske utgående ifrån dessa omständigheter. Begreppen delaktighet, aktivitet och medborgarskap fördjupas i förhållande till socialt arbete, socionomens profession och socialpedagogiska verksamhetsområden.

Yhteisöpedagogi (AMK) -koulutus

Alla on esimerkkejä sosiaalipedagogiikan asemasta eri ammattikorkeakoulujen yhteisöpedagogi (AMK) -koulutuksessa.

Mikkelin ammattikorkeakoulu

Mikkelin ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogikoulutuksessa sosiaalipedagogiikka toimii yhtenä viitekehyksenä, jonka kautta tarkastellaan yhteiskuntaa, lähiyhteisöjä ja omaa ammatillista toimintaa. Sosiaalipedagogiikka tarjoaa teorian erilaisille luoville, hyvinvointia ja osallisuutta tukeville menetelmille ja toimii myös laajemmin tapana suhtautua asioihin ja ihmisiin. Mikkelin ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogikoulutuksessa painopisteenä on nuoruus elämänvaiheena. Sosiaalipedagogiikalla on luonteva paikka nuorisotyön viitekehysteoriana niin kohderyhmän (nuoret) kohtaamisessa, toimintaympäristöjen (formaalit, nonformaalit ja informaalit oppimisen areenat) analysoinnissa kuin menetelmäteorianakin (hyvinvointia, osallisuutta, elämyksellisyyttä ja luovuutta tukevat menetelmät).

 

Muuta sosiaalipedagogista koulutusta Suomessa mm.

Sosped säätiön työnohjaaja- ja johtajuuskoulutus

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Tanssi-innostaminen®

Top