Sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinto 2015 Riika Heikkiselle ja Saara Laatiselle

Suomen sosiaalipedagoginen seura jakoi ensimmäisen sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinnon Sosiaalipedagogiikan päivillä Tampereella perjantaina 10.4.2015. Palkinto myönnetään sosiaalipedagogiikkaa ansiokkaasti esiintuovalle ja kehittävälle pro gradu -tutkielmalle ja amk-tutkinnon opinnäytteelle. Seura jakaa palkinnon jatkossa vuosittain.

Pro gradu -tutkielmien sarjassa sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinnon sai Riika Heikkinen Itä-Suomen yliopiston sosiaalipedagogiikan pääaineeseen tekemästään gradusta ”Tänään koitan tällaista sosiaalisuutta” Toimijuuden kuvauksia yksinäisten korkeakouluopiskelijoiden virtuaalisessa keskusteluryhmässä. Gradussaan hän tarkasteli, kuinka itsensä yksinäiseksi kokevat korkeakouluopiskelijat kuvaavat omaa toimijuuttaan virtuaalisessa keskusteluryhmässä ja millaisena heidän toimijuutensa viestien perusteella näyttäytyy. Tutkimuksen perusteella yksinäisyydellä on usein negatiivinen vaikutus ihmisen minäkäsitykseen ja tätä kautta aktiivisen toimijuuden toteutumiseen. Yksinäisten opiskelijoiden aktiivista toimijuutta rajoittivat erityisesti ujous, sisäiset ajatusmallit sekä negatiiviset kokemukset sosiaalisista tilanteista. Tutkimustulostensa valossa Heikkinen toteaa opiskelijoiden osallisuuden ja osallistumisen valmiuksien sekä erityisesti yhteisöllisyyden tukemisen olevan tärkeää opintojen alusta alkaen.

Heikkisen gradu sai palkintotuomaristolta erityiskiitosta puhuttelevuudestaan ja siitä, miten hän johtopäätöksissään nostaa opiskelu- ja opetusmenetelmät keskeiseksi ratkaisuksi käsittelemälleen inhimillisesti raskaalle ja yhteiskunnallisesti voimavaroja tuhlaavalle ongelmalle. Näin koko työ kasvaa sosiaalipedagogiseksi vetoomukseksi kehittää yliopisto-opintojen järjestämisen tapaa. Heikkinen myös keskustelee virtuaalisen yhteisöllisyyden mahdollisuuksista yksinäisyyden lievittämiseen ja tuo tähänkin kysymykseen sosiaalipedagogisen näkökulman.

Amk-opinnäytetöiden sarjassa sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinnon sai Saara Laatinen Centria-ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmaan tekemästään opinnäytetyöstä Sosiaalipedagoginen hevostoiminta. Hänen opinnäytetyönsä oli toiminnallinen ja muodostui ponikerhotoiminnan ohjaamisesta 7–10-vuotiaille lapsille. Työn tarkoituksena oli tuoda raviurheilun nuorisotoiminnassa näkyville pedagogista toimintaa ja syrjäytymistä ennalta ehkäisevän työn piirteitä. Opinnäytetyö osoitti sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tukevan lasten osallisuutta, itsetunnon kehitystä ja toiminnallisuutta sekä tuovan lasten elämään yhteisöllisyyttä ja elämyksiä.

Laatisen opinäytetyötä palkintotuomaristo kiitti monipuolisesta ja kattavasta sosiaalipedagogisen ammatillisen orientaation piirteiden kuvaamisesta ja määrittelemisestä hevostoiminnassa. Laatinen käsittelee työssään sosiaalipedagogisen hevostoiminnan suhdetta muuhun hevostoimintaan, muun muassa ratsastusterapiaan sekä näiden erilaista asemaa palvelujärjestelmässä. Lisäksi hän tarkastelee onnistuneesti sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ulottuvuuksia ja vaikutuksia lasten itsetunnon ja identiteetin kehitysprosesseissa.

Molemmat palkitut työt ovat luettavissa täällä.

Sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinto jaetaan jatkossa joka kevät edellisen vuoden aikana hyväksytylle pro gradu -tutkielmalle ja amk-tutkinnon tai ylemmän amk-tutkinnon opinnäytetyölle. Työn teemaa ei ole rajattu, mutta sen tulee olla lähestymistavaltaan sosiaalipedagoginen, eli:

  • työssä tarkastellaan jotakin sosiaalipedagogisesti merkittävää ilmiötä
  • se liittyy selkeästi sosiaalipedagogiseen keskusteluun
  • se tuo esiin sosiaalipedagogiikan teoriaa ja/tai käytäntöä kiinnostavalla ja uusia hyödyntämismahdollisuuksia avaavalla tavalla.

Ensi vuoden opinnäytepalkinto jaetaan keväällä 2016 Turussa järjestettävillä Sosiaalipedagogiikan päivillä. Palkintoehdokkaiksi voi esittää vuoden 2015 aikana hyväksyttyjä opinnäytetöitä. Katso lisää.

Lisätietoja

Elina Nivala
puheenjohtaja, Suomen sosiaalipedagoginen seura ry
elina(at)nivala.net.

Palkintotuomaristo 2015

Kaarina Ranne KT, kunniapuheenjohtaja, Suomen sosiaalipedagoginen seura ry

Seppo Niemelä FT, tietokirjailija

Top