Koneen Säätiöltä rahoitus sosiaalipedagogisella otteella ja asetelmalla toteutettavan tutkimushankkeen valmisteluun

Sosiaalipedagogisella otteella toteutettuja laajoja tutkimushankkeita on Suomessa tehty toistaiseksi vasta varsin vähän. Nyt yhden sellaisen valmistelu on käynnistymässä Koneen Säätiön myönnettyä 8.12.2016 valmisteluapuraha Sanna Ryynäsen ja Elina Nivalan työryhmälle etnografis-toimintatutkimuksellisen tutkimushankkeen kehittelyyn. Valmisteltava ”Elämä tauolla? Turvapaikanhakijoiden osallisuuden ja toimijuuden tukeminen vastaanottokeskuksissa” -tutkimus on osa laajempaa, usean oppilaitoksen yhteishanketta, joka keskittyy arkeen vastaanottokeskuksissa turvapaikanhakijoiden näkökulmasta.

Valmisteltavassa osahankkeessa pyritään tunnistamaan etnografisen tutkimusotteen avulla vastaanottokeskustoiminnan ongelmia ja mahdollisuuksia turvapaikanhakijoiden osallisuuden ja toimijuuden näkökulmasta. Ensisijaisena tavoitteena on etsiä ja toimintatutkimuksellisesti kehittää hyviä käytäntöjä osallisuuden ja toimijuuden tukemiseksi ja levittää tietoa näistä käytännöistä.

Hankehakemuksessa projektin merkitystä perustellaan näin: ”Turvapaikanhakijoiden perus- ja ihmisoikeuksien täysimittainen toteutuminen vastaanottokeskusaikana edellyttää lakisääteisten peruspalveluiden sekä pakollisen työ- ja opintotoiminnan lisäksi nykyistä syvällisempää paneutumista siihen, kuinka turvapaikanhakijat voidaan kohdata laitosmaisessa ympäristössä osallisuutta ja toimijuutta tukevalla tavalla ja miten jo vastaanottokeskuksessa voidaan tukea heidän kiinnittymistään suomalaiseen arkeen pelkän vastaanottokeskusarjen sijaan. Lähtökohtana on ajatus, että turvapaikanhakijoiden toiminnan mahdollisuuksia tulee vastaanottokeskuksissa edistää tavalla, joka tukee myös tulevan elämän edellytysten vahvistumista.” Samalla ensisijaisen tärkeää on turvapaikkaprosessien kehittäminen niin, että turvapaikkahakemusten käsittelyajat eivät veny kohtuuttoman pitkiksi ja että hakemusprosessissa varmistetaan hakijan oikeuksien toteutuminen.

Hakemuksessa linjataan, että hanke kiinnittyy “taistelevan tutkimuksen” lähtökohtaan: tutkijan tehtävä ei ole yksinomaan lisätä ymmärrystä vaan myös osallistua maailman muuttamiseen tasa-arvoisemmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi. Toimintatutkimuksellisessa, vastaanottokeskusten käytäntöjä kehittävässä tutkimushankkeessa nostetaan esiin turvapaikanhakijoiden oikeus paitsi perusturvaan ja ihmisarvoiseen kohteluun myös heidän tulevaisuutensa näkökulmasta mielekkääseen toimintaan riippumatta siitä, jäävätkö he Suomeen.

Top