Sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinto 2016 jaettu

Sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinto 2016  YTM Anu Nordbäckille sekä sosionomi (AMK) Mirva-Riikka Tervolle ja Anne-Mari Vuojärvelle

Suomen sosiaalipedagoginen seura jakoi toisen kerran sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinnon Sosiaalipedagogiikan päivillä Turussa perjantaina 22.4.2016. Palkinto myönnetään sosiaalipedagogiikkaa ansiokkaasti esiintuovalle ja kehittävälle pro gradu -tutkielmalle ja amk-tutkinnon opinnäytteelle. Seura jakaa palkinnon vuosittain.

Pro gradu -tutkielmien sarjassa sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinnon sai Anu Nordbäck Itä-Suomen yliopiston sosiaalipedagogiikan pääaineeseen tekemästään gradusta Ferdinand Tönniesin solidaarisuuden käsite sosiaalipedagogiikan yleisen ja erityisen tehtävän näkökulmasta tarkasteltuna. Gradussaan hän pyrki lisäämään ymmärrystä Tönniesin solidaarisuuden käsitteestä sosiaalipedagogiikassa tutkimusmenetelmänään tulkitseva käsitetutkimus. Tutkimuksen tuloksena Nordbäck toteaa, että Gemeinschaft näyttää tarjoavan yksilöä kokonaisvaltaisesti sivistävän ja sosialisaatiota tukevan kasvuympäristön mutta estävän kriittisyyden ja emansipatoriset pyrkimykset, kun taas Gesellschaft näyttäytyy kasvuympäristönä, jossa sivistys jää yksipuolisen teoreettiseksi ja sosialisaatio vaillinaiseksi. Sosiaalipedagogiikan näkökulmasta Gemeinschaftissa korostuu tarve yksilön autonomian tukemiseen ja Gesellschafitssa tarve moraaliseen ja esteettiseen sivistymiseen. Tavoiteltavaksi osoittautuu yksilön tukeminen tunteiden ja järjen väliseen tasapainoon: ”Kun yksilön tahto perustuu tasapainoisesti tunteille ja järjelle, muotoutuu sosiaalista kokonaisuutta koossa pitävä solidaarisuus sekä ihmisen integraation että emansipaation mahdollistaviksi.”

Palkintotuomaristo kiitti Nordbäckin gradua ansiokkaasta Tönniesin solidaarisuuden käsitteen syventämisestä sosiaalipedagogiikan näkökulmasta.  Tuomariston mukaan tutkimus etenee loogisesti ja on sosiaalipedagogisen ajattelun ytimessä. Lisäksi tutkimuksen kohteena oleva solidaarisuuden käsite on yhteiskunnallisesti ajankohtainen, sillä siihen on vedottu esimerkiksi turvapaikanhakijoita koskevassa keskustelussa.

Amk-opinnäytetöiden sarjassa sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinnon saivat Mirva-Riikka Tervo ja Anne-Mari Vuojärvi Metropolia Ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmaan tekemästään opinnäytetyöstä Innostavat tarinat. Kehitysvammaisten tarinapaja- ja e-kirjaprojekti.  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kehitysvammaisille uudenlainen mahdollisuus kulttuurin luomiseen ja sitä kautta tukea heidän itsetuntoaan sekä osallisuuden kokemustaan. Työn teoreettisena viitekehyksenä oli sosiokulttuurinen innostaminen. Tervon ja Vuojärven järjestämissä tarinapajoissa kehitysvammaisten toimintakeskuksen asiakkailla oli mahdollisuus kertoa ja kuvittaa tarinoita sadutusmenetelmän periaatteiden mukaisesti. Tarinat koottiin e-kirjaksi, joka julkaistiin ja esiteltiin julkistamistilaisuudessa. ”Näemme tarinoiden julkaiseminen e-kirjana korostavan kehitysvammaisten osallisuutta kirjallisen kulttuurin luojina yksilö- sekä yhteisöllisellä tasolla ja siten lisäävän kulttuurista demokratiaa. – – Oman tarinan näkemisen e-kirjassa kerrottiin tuntuvan hyvältä.”

Tervon ja Vuojärven opinnäytetyö sai palkintotuomaristolta erityiskiitosta teorian ja käytännön tiiviistä linkittymisestä. Työssä sovelletaan sadutusta luovasti ja eettisesti kehitysvammaisten parissa. Tuomariston mukaan kyseessä on sosiaalipedagogisesti vahva puheenvuoro osallisuuden merkityksestä.

Sosiaalipedagogiikan opinnäytepalkinto jaetaan joka kevät edellisen vuoden aikana hyväksytylle pro gradu -tutkielmalle ja amk-tutkinnon tai ylemmän amk-tutkinnon opinnäytetyölle. Työn teemaa ei ole rajattu, mutta sen tulee olla lähestymistavaltaan sosiaalipedagoginen, eli:

  • työssä tarkastellaan jotakin sosiaalipedagogisesti merkittävää ilmiötä
  • se liittyy selkeästi sosiaalipedagogiseen keskusteluun
  • se tuo esiin sosiaalipedagogiikan teoriaa ja/tai käytäntöä kiinnostavalla ja uusia hyödyntämismahdollisuuksia avaavalla tavalla.

Ensi vuoden opinnäytepalkinto jaetaan keväällä 2017 Mikkelissä järjestettävillä Sosiaalipedagogiikan päivillä. Palkintoehdokkaiksi voi esittää vuoden 2016 aikana hyväksyttyjä opinnäytetöitä. Katso lisää.

Lisätietoja

Elina Nivala
puheenjohtaja, Suomen sosiaalipedagoginen seura ry
elina(at)nivala.net
puh. 040 595 1169

Palkintotuomaristo 2016

Raija Väisänen
yliopistonlehtori (emerita), Itä-Suomen yliopisto

Tapio Salomäki
lehtori, Tampereen ammattikorkeakoulu

Top