Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot Itä-Suomen yliopistossa, 120 op – maisterihaku, kevät 2016

Sosiaalipedagogiikan pääaineeseen valitaan Itä-Suomen yliopiston kevään 2016 maisterihaussa 10 opiskelijaa suorittamaan yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoa yliopiston Kuopion kampuksella. Hakuaika: 16.3. – 6.4.2016.

Kiinnostuitko? Lue lisää!

Sosiaalipedagogiikan maisteriopinnot muodostavat perustan sosiaalipedagogiselle asiantuntijuudelle. Sosiaalipedagogiikka yhdistää yhteiskuntatieteellistä ja kasvatustieteellistä ajattelua. Se tarkastelee kasvua ja kasvatusta yhteisöissä ja yhteiskunnassa ja tuo pedagogisen näkökulman sosiaaliseen työhön. Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampus on Suomen ainoa sosiaalipedagogiikan koulutusta tarjoava  yliopisto.

Sosiaalipedagogiikan maisteriopintojen kuluessa perehdytään sekä yhteisöllisen ja yhteiskunnallisen kasvun, osallisuuden, kansalaisuuden ja tasapainoisen yhteiselämän kysymyksiin että erityisiin kasvun ja kasvatuksen näkökulmiin, jotka liittyvät yhteiskunnallisiin ongelmiin ja huono-osaisuuteen.

Sosiaalipedagogisen tutkimuksen ja toiminnan tavoitteena on ymmärtää ja tukea yhteiskuntaan kiinnittymistä sekä ehkäistä ja lievittää syrjäytymistä. Sosiaalipedagogiikalle on luonteenomaista myös yhteiskunnallinen kriittisyys eli pyrkimys tukea paitsi paikan löytämistä yhteiskunnassa myös tiedostavan ja muutoksen tarpeita tunnistavan ajattelun ja toiminnan valmiuksia.

Sosiaalipedagogiikassa teoria ja käytäntö ovat läheisessä suhteessa toisiinsa. Opinnoissa sosiaalipedagogista ajattelua rakennetaan perehtymällä sosiaalipedagogiikan teorioihin, ja käytännön toiminnassa saatuja kokemuksia tarkastellaan teorioiden avaamista näkökulmista.

Sosiaalipedagogiikassa teoria ja käytäntö kulkevat käsi kädessä, ja kun opinnoissa pureudutaan vahvasti myös käytäntöön, oppii hyvin hahmottamaan millaisilla kentillä sosiaalipedagogista ajattelua voi hyödyntää, ja millaisiin tehtäviin voisi itse työllistyä. (1. vuoden maisteriopiskelija)

Sosiaalipedagogiikan pääaineesta valmistuu yhteiskuntatieteiden maistereita, joilla on vahva sosiaalipedagoginen asiantuntemus, tutkijan valmiudet ja laaja yhteiskuntatieteellinen sivistys.

Maisteriopintojen erillisvalinta on erinomainen väylä päivittää omaa (sosiaalipedagogista) ajattelua ja osaamista vastaamaan tämän päivän työelämän haasteita. Sosiaalipedagogiikka on työtä ihmisten kanssa ja ihmisille, tätä tietotekniikka ja koneet eivät voi koskaan korvata! (2. vuoden maisteriopiskelija)

Sosiaalipedagogiikan pääaineesta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit sijoittuvat esimerkiksi erilaisiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin julkiselle ja kolmannelle sektorille, opetuksen ja kasvatuksen tehtäviin sekä tutkijoiksi.

Tutustu sosiaalipedagogiikan pääaineesta valmistuneiden uratarinoihin

Lue lisää sosiaalipedagogiikasta oppi- ja työalana

Sosiaalipedagogiikan maisteriopintojen rakenne

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto (120 op) koostuu sosiaalipedagogiikan pääaineopinnoista (95 op) ja hyvinvoinnin asiantuntijuutta tukevista sivuaineopinnoista (25 op).

Maisterin tutkintoa suorittamaan valituilta opiskelijoita voidaan edellyttää enintään 60 opintopisteen laajuisia täydentäviä opintoja (vastaa noin lukuvuoden opintoja). Mahdolliset täydentävät opinnot määritellään henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Sosiaalipedagogiikan maisteriopintojen kuluessa tutustutaan laajasti tieteenalan teoreettisiin traditioihin. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus perehtyä opinnoissaan kiinnostuksensa mukaan eri ihmisryhmien, kuten nuorten, maahanmuuttajien tai ikäihmisten, parissa tehtävän työn erityiskysymyksiin.

Sosiaalipedagogiikka on valtavan mielenkiintoinen ja laaja-alainen tieteenala. Opintojen rakenne on suunniteltu sellaiseksi, että yhteiskunnalliset, yhteisölliset ja inhimilliset ilmiöt käsitellään kattavasti. Jokainen voi oman mielenkiintonsa mukaan suuntautua ja lisätä tietämystään haluamaltaan alalta. (2. vuoden maisteriopiskelija)

Opiskelijavalinta maisteriopintoihin

Sosiaalipedagogiikan maisteriopintoihin valitaan 10 opiskelijaa kahdessa ryhmässä seuraavasti:

Ryhmä 1: Valintaperusteena on alempi tai ylempi yliopistotutkinto (kandidaatin tai maisterin tutkinto), johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu jonkin yhteiskuntatieteellisen tai kasvatustieteellisen oppiaineen perus- ja aineopinnot vähintään arvosanalla hyväksytty, hyvä (3) tai 3/5 tai vastaavaksi katsottava ulkomainen koulutus. Tällä perusteella valitaan 2 opiskelijaa. Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat asetetaan järjestykseen seuraavasti: 1) yhteiskuntatieteellisen tai kasvatustieteellisen oppiaineen perus- ja aineopintojen arvosana, 2) tutkintoon kuulumattomien yliopisto-opintojen kokonaismäärä. Mikäli hakija on suorittanut perus- ja aineopinnot useassa em. alojen oppiaineessa, valinnassa huomioidaan paras arvosana. Ulkomailla suoritettu koulutus katsotaan suoritetuksi arvosanalla hyvä (3), jollei todistuksesta muuta ilmene.

Ryhmä 2: Valintaperusteena on sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto, jonka lisäksi on suoritettu jonkin yhteiskuntatieteellisen tai kasvatustieteellisen oppiaineen perus- ja aineopinnot vähintään arvosanalla hyväksytty, hyvä (3) tai 3/5 tai vastaavaksi katsottava ulkomainen koulutus. Tällä perusteella valitaan 8 opiskelijaa. Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, hakijat asetetaan järjestykseen seuraavasti: 1) ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 2) yhteiskuntatieteellisen tai kasvatustieteellisen oppiaineen aineopintojen arvosana, 3) yhteiskuntatieteellisen tai kasvatustieteellisen oppiaineen perusopintojen arvosana, 4) ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytteen arvosana. Mikäli hakija on suorittanut perus- ja aineopinnot useassa em. alojen oppiaineessa, valinnassa huomioidaan paras arvosana. Myös opinnäytteistä huomioidaan parempi arvosana. Ulkomailla suoritettu koulutus katsotaan suoritetuksi arvosanalla hyvä (3), jollei todistuksesta muuta ilmene.

Aloituspaikkoja voidaan siirtää ryhmästä toiseen, jos jossakin ryhmässä jää aloituspaikkoja täyttämättä.

Hakeminen sosiaalipedagogiikan maisteriopintoihin

Hakuaika: Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2016 (16.3.2016 klo 08:00 – 6.4.2016 klo 15:00)

Vaadittavat liitteet tulee toimittaa 20.4.2016 klo 15:00 mennessä. Poikkeuksena ovat keväällä 2016 valmistuvat tutkinnot ja opinnot, joiden osalta liitteet on toimitettava 9.6.2016 klo 15:00 mennessä.

Lisätiedot: opintopolku.fi

Tiedustelut

Koulutuksen yhteyshenkilö: amanuenssi Anna-Maija Pyykönen (anna-maija.pyykonen(at)uef.fi, 029 44 55240)

Sosiaalipedagogiikan maisteriopintojen sisällölliset kysymykset: sosiaalipedagogiikan ma. yliopistonlehtori Sanna Ryynänen (sanna.ryynanen(at)uef.fi, 040 355 2639)

 

Tervetuloa sosiaalipedagogiikan maisteriopintoihin Itä-Suomen yliopistoon!

Top